CxO Vaikutusvoima™ -koulutus

Haluatko kehittää vaikuttamisen taitoasi ja oppia vakuuttamaan myös tunteen tasolla?

Vies­tin­nässä sano­jen mer­ki­tys on alle 10 %. Timant­ti­nen­kaan asiao­saa­mi­nen har­voin riit­tää yksin vakuut­ta­maan. Se, miten vies­tit rat­kai­see. Haluatko kehit­tää vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi ja

 • saada osaa­mi­sesi ja ideasi vah­vem­min esille?
 • kas­vat­taa var­muut­tasi ja rau­hal­li­suut­tasi vies­ti­jänä?
 • löy­tää luon­tai­set vah­vuu­tesi vai­kut­ta­jana?
 • takuu­var­moja neu­voja vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seksi?

CxO Vaikutusvoima™ -profiili on ainutlaatuinen pohja kehittymisellesi

Pro­fi­loin­nin avulla pää­set ver­taa­maan itsear­vioi­tasi mui­den sinusta saa­maan vai­ku­tel­maan sekä tuhan­sien ihmis­ten ver­tai­luin­dek­siin. Valit­se­malla luon­tai­set vah­vuu­tesi kehit­tä­mi­sen poh­jaksi onnis­tut var­mim­min. Lue lisää CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lista»

Toiminnallisessa pelissä pääset harjoittelemaan ja saat henkilökohtaiset neuvot

Pelissä opit havain­nol­li­sesti, mil­lai­sista teki­jöistä vai­kut­ta­mi­sen taito muo­dos­tuu. Pelaa­jien vakuut­ta­vuus vah­vis­tuu sil­min näh­den kier­ros kier­rok­selta. Saat kan­nus­ta­vaa palau­tetta kans­sa­pe­laa­jil­tasi sekä kou­lut­ta­jien tark­ka­nä­köi­set ja perus­tel­lut neu­vot, jotka voit ottaa arjes­sasi heti käyt­töön .

Pienessä ryhmässä uskallat enemmän

Päi­vää on luon­neh­dittu luot­ta­muk­sel­li­seksi ja innos­ta­vaksi yhdessä oppi­mi­seksi. Kan­nus­ta­vassa ja roh­kai­se­vassa ilma­pii­rissä myös poru­kan hil­jai­sin löy­tää itses­tään uutta ja usein yllät­tyy posi­tii­vi­sesti.

Asiakaspalautetta vaikuttamisen taito -koulutuksesta

”Lois­tava ja innos­tava päivä vai­ku­tus­voi­man yti­meen ja sen kas­vat­ta­mi­seen.”
Miika Mäki­talo, Toi­mi­tus­joh­taja, M-Files, vuo­den nuori joh­taja 2016

”Hieno toi­miva setti! Käy­tän­nön työ­ka­luja jokai­selle omalla per­soo­nalla työtä teke­välle.”
Nata­lia Baer, Crea­tive Dire­tor, Keksi Agency

Kou­lu­tuk­sessa kes­ki­tyt­tiin minuun yksi­löl­li­sesti, sain monta oppia, joita kan­nan mukana lop­pue­lä­män.”
Roope Puu­ru­nen, Myyn­ti­neu­vot­te­lija, Poh­jois-Savon OP-Kiin­teis­tö­kes­kus Oy

Koulutuksen sisältö (9–17, sis. aamu- ja iltapäiväkahvit ja buffet-lounaan)

 • Tavoit­teet ja odo­tuk­set
 • Vakuut­ta­vuu­den mer­ki­tys eri tilan­teissa
 • Mihin vai­kut­ta­mi­sen taito perus­tuu?
 • CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin purku
 • CxO Vai­ku­tus­voima™ osa-alu­eet
 • Vai­kut­tava äänen­käyttö
 • Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio, palaute ja hen­ki­lö­koh­tai­set neu­vot
 • Esiin­ty­mi­sen pikakli­nikka
 • Palaute ja oival­luk­set, jatko-ohjeis­tus

Harjoituspäiväkirja ja verkko-oppimisympäristö  juurruttavat oppimaasi

Päi­vän aikana koos­tat omaa har­joi­tus­päi­vä­kir­jaasi. Lisäksi saat kol­meksi kuu­kau­deksi käyt­tö­oi­keu­den CxO Vai­ku­tus­voima™ -verk­ko­kurs­siin. Se sisäl­tää kou­lu­tus­päi­vän mate­ri­aa­lin lisäksi mm. Toni Hin­kan Karisma — 30 kei­noa paran­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­kut­ta­vuutta -kir­jan (2015) sekä run­saasti muuta mate­ri­aa­lia vakuut­ta­vuu­den osa-alueista ja vink­kejä nii­den kehit­tä­mi­seksi.

Koulutuspäivän hinta ja paikka

Kou­lu­tus pide­tään Van­taan Tech­no­po­lik­sessa len­to­ken­tän lähellä. Tänne pää­set hel­posti junalla, busilla, len­to­ko­neella ja omalla autolla.

Kou­lu­tus­päi­vän (klo 9–17) hinta on 870 € + alv. Se sisäl­tää aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vit ja buf­fet-lou­naan, kou­lu­tus­päi­vän mate­ri­aa­lin sekä kol­meksi kuu­kau­deksi käyt­tö­oi­keu­den CxO Vai­ku­tus­voima™ -verk­ko­kurs­siin.

Kouluttajat

Toni on aut­ta­nut tuhan­sia ihmi­siä kehit­tä­mään omaa vakuut­ta­vuut­taan toi­mi­tus­joh­ta­jista yhteis­kun­nal­li­siin vai­kut­ta­jiin ja asian­tun­ti­joi­hin. Hän on kol­le­goi­neen kehit­tä­nyt vai­kut­ta­vuu­teen liit­ty­viä mene­tel­miä vuo­desta 2010 läh­tien. Toni toi­mii CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jana, joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rina ja joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­jana.

Marja-Leena on vai­ku­tus­voi­ma­kon­sep­tin ja -pro­fi­loin­nin kans­sa­ke­hit­täjä vuo­desta 2016. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tuk­sissa hän joh­taa peli­ses­sioita. Marja-Leena toi­mii CxO Pro­fes­sio­nal Oy:ssä kou­lut­ta­jana, ura­men­to­rina, kehi­tys­tun­nus­te­li­jana ja vas­taa CxO:n joh­ta­mi­sen ja vai­kut­ta­vuu­den pro­fi­loin­neista.

Roni Mali­nen on äänen­käy­tön moni­puo­li­nen huip­puam­mat­ti­lai­nen ja asian­tun­tija. Voit kuulla hänen äänensä Busi­ness FM:n aamu­lä­he­tyk­sissä. Kou­lu­tuk­sel­taan Roni on oop­pe­ra­lau­laja ja lau­lun­opet­taja, joten hänellä on vankka pohja aut­taa ihmi­siä äänensä kehit­tä­mi­sessä.

kuva Roni Malinen

CxO Professional Oy
MENU